„Zdrowie i życie każdego człowieka w dużej mierze
zależy od rodzaju i jakości wody, jaką na co dzień pije”

prof. Julian Aleksandrowicz

Jako substancja użytkowa woda ma wiele zastosowań. Pijemy ją, używamy do wytwarzania elektryczności, nawadniania pól uprawnych, w skrócie bez wody nie ma życia. Szczególna uwagą obdarzamy wodę pitną, którą na co dzień dostarcza nam szeroko rozbudowana instalacja. Długa droga jaka pokonuje woda zanim trafi do użytkownika stwarza ryzyko jej zanieczyszczenia. Zagrożenia jakie powstają w sieci wodociągowej to przepływ zwrotny, spowodowany zalewarowaniem zwrotnym lub przepływem zwrotnym ciśnieniowym. Przepływ zwrotny powstaje kiedy woda pitna zmiesza się z innym płynem lub w jakimś punkcie instalacji wystąpić różnica ciśnień zmieniająca normalny kierunek przepływu.

• Awarie takie jak: pęknięcie rurociągu lub wahaniami ciśnienia wskutek nagłego wzrostu poboru wody (np. na cele przeciwpożarowe); powodują lokalne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

• Podczas przepływu zwrotnego ciśnieniowego (ciśnienie wyższe od panującego w instalacji wodociągowej), którego źródło znajduje się poza instalacją wodociągową.

W zależności od kategorii płynów, które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną zależy sposób zabezpieczenia instalacji, czyli odpowiedni typ zaworu antyskażeniowego. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa poradnik, który pomoże uporać się z wątpliwościami.

Poradnik instalatora

Podstawy prawne stosowania zaworów antyskażeniowych

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie to stosuje się przy projektowaniu i budowie nowych obiektów, ale także przy remoncie i modernizacji budynków istniejących (odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, etc.) oraz przy zmianie sposobu ich użytkowania. Ustala ono szczegółowe przepisy, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia.

Zagadnień zaworów antyskażeniowych dotyczą:

(...) Par. 113, ust. 7: Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych.

(...) Par.115, ust. 2: Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w par.113, ust. 7

Rozporządzenie odnosi się do norm projektowych dot. instalacji wodociągowych, nakazując obowiązek ich stosowania. Zgodnie z powyższym zawory antyskażeniowe muszą dziś zabezpieczać zarówno zewnętrzne sieci wodociągowe, jak i instalacje wewnętrzne.

Dodatkowo wskazano punkt za przyłączem głównym instalacji wodociągowej, jako miejsce obligatoryjnego montażu zaworu antyskażeniowego. Nie jest to jedyne miejsce, w którym tego typu zabezpieczenie musi się pojawiać, ale jako najbardziej newralgiczne zostało w ten sposób specjalnie uwypuklone.

•  Norma PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”

Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące metod i urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny, czyli głównie zaworów anyskażeniowych. Zastąpiła ona tym samym wcześniej obowiązujący załącznik Az1 do normy PN-92/B-01706. Analizując normę PN-EN 1717, należy stwierdzić, że zawartość merytoryczna jest tożsama z zapisami widniejącymi w załączniku Az1. Ustanowienie oddzielnej normy podyktowane było dostosowaniem polskiego prawa do wymogów prawa Unii Europejskiej.

W szczególności norma określa m.in.:

–  zjawiska (czynniki zewnętrzne, połączenia instalacji, materiały), przed którymi należy chronić instalację wodociągową;

–  płyny mogące mieć kontakt z wodą do picia (Wyróżniono pięć kategorii: od kategorii 1 (woda przeznaczona dla celów konsumpcyjnych), aż do kategorii 5 (płyny istotnie zagrażające zdrowiu człowieka). Przedstawiono również zestawienie, precyzujące dla jakich kategorii płynu zabezpieczenie danym zespołem jest zapewnione, jest zapewnione w pewnych warunkach lub nie jest zapewnione.);

–  zespoły zabezpieczające (W zależności od konstrukcji technicznej, zespoły zabezpieczające zostały podzielone na rodziny, zaś te na poszczególne typy urządzeń. Każda z powstałych w ten sposób grup ma swój symbol – dwie litery (będące połączeniem oznaczenia rodziny i typu) i swoją nazwę.);

–  dopuszczalne metody zabezpieczeń poprzez poszczególne zespoły zabezpieczające (Charakterystyka techniczna urządzeń zabezpieczających, należących do danej grupy, pozwala w sposób jednoznaczny określić stopień ochrony systemu wodociągowego poprzez dane urządzenie.).

•  Norma PN-EN806-2:2005 (U) „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie.”

Norma ta dotyczy projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i dlatego jest także uwzględniona przez w/w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Nakłada ona obowiązek zabezpieczania zaworami antyskażeniowymi również instalacji wewnętrznych.

Oznacza to w praktyce, że projektant musi uwzględniać nie tylko ochronę antyskażeniową wodociągu zewnętrznego, ale również zabezpieczenie poszczególnych instalacji wewnętrznych budynku i ochronę poszczególnych użytkowników instalacji wewnętrznych (np. mieszkańców między sobą).

Zatem, w zależności od typu instalacji wewnętrznej i potencjalnych zagrożeń, jakie się tam pojawiają, konieczne jest stosowanie zaworów antyskażeniowych również na odgałęzieniach indywidualnych i punktach poboru wody. Główne przyłącze wodociągowe nie jest jedynym miejscem, w którym wymagane jest stosowanie zaworu antyskażeniowego.

•  Normy produktowe

Normy produktowe określają zasady budowy i wymagania techniczne (zakres stosowania, wymiary, właściwości fizyko- chemiczne, hydrauliczne, mechaniczne i akustyczne) danych grup zaworów antyskażeniowych.

Najważniejsze z nich to:

•  PN-EN 12729:2005: Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia – Rodzina B, typ A.

•  PN-EN 13959:2005 (U): Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach DN 6 do DN 250 – Rodzina E, typ A, B, C i D.

•  PN-EN 14367:2005 (U): Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nie regulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia – Rodzina C, typ A.

•  PN-EN 14451:2005 (U): Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacze próżni DN 8 do DN 80 – Rodzina D, typ A.

•  PN-EN 14452:2005 (U): Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20 – Rodzina D, typ B.

•  PN-EN 14454:2005 (U): Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża DN 15 do DN 32 – Rodzina H, typ A.

Wszystkie w/w uregulowania są zharmonizowane z prawnymi aktami Unii Europejskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania dotyczące najbardziej popularnych grup zaworów antyskażeniowych, tj. PN-EN 12729 (dot. izolatorów przepływów zwrotnych rodziny BA) oraz PN-EN 13959 (dot. zaworów antyskażeniowych rodziny E – wśród których najpopularniejsze są zawory EA).

•  Certyfikaty

Istnieją ścisłe uwarunkowania stawiane zaworom antyskażeniowym, jako newralgicznym i wyrafinowanym urządzeniom. Oznacza to, że producenci nie mogą używać określenia„zawory antyskażeniowe”w stosunku do swoich produktów, o ile nie spełniają one szczegółowych wymogów stosownych norm produktowych (a tego typu praktyki niestety miały/mają miejsce). Zgodność z wymaganiami technicznymi i jakościowymi podanymi w w/w normach musi zostać potwierdzona badaniami i odpowiednim certyfikatem, wydawanym przez instytucję do tego uprawnioną (np. BV, DVGW, NF, WRC). Każdy producent zaworów antyskażeniowych obowiązany jest przedstawić taki dokument (certyfikat produktowy) na żądanie.

Niezależnie wymagane jest dopuszczenie do kontaktu zaworu z wodą pitną, czyli atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny).

Oczywiście, wszystkie zawory antyskażeniowe SOCLA są produkowane w oparciu o normy produktowe. Potwierdzeniem tego są aprobaty stosownych europejskich jednostek certyfikujących.

1R1C1.jpg1R1C2.jpg1R1C3.jpg1R1C4.jpg1R1C5.jpg
1R1C6.jpg1R1C7.jpg1R1C8.jpg1R1C9.jpg

•  Obowiązek kontroli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawory antyskażeniowe powinny być raz do roku poddawane weryfikacji poprawności działania przez osoby wykwalifikowane w tym zakresie.

W myśl Art.62 ust.1 ustawy Prawo budowlane, w czasie użytkowania obiektu budowlanego, na jego właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek przeprowadzania:

(...) kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów (…) instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (...)

Do grupy tego typu urządzeń należy zaliczyć zawory antyskażeniowe. Jako newralgiczne zabezpieczenia instalacji wodociągowych, zawory antyskażeniowe muszą być badane pod kątem ich sprawności i poprawności działania, a wyniki badań ewidencjonowane. Zastosowanie będzie miała tu norma opisana poniżej.

Norma PN-EN806-5:2012 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 5: Działanie i konserwacja.”

Norma jasno i precyzyjnie opisuje zasady prowadzenia okresowych przeglądów i inspekcji urządzeń wchodzących w skład instalacji wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów antyskażeniowych. W dokumencie tym szczegółowo zdefiniowano pojęcie przeglądu jak i inspekcji okresowej. Opisano również sposób ich prowadzenia oraz okresy czasu po upływie których należy je przeprowadzać dla poszczególnych rodzin zaworów antyskażeniowych.

Urządzenie manometryczne do sprawdzania zaworów rodziny BA.

Urządzenie manometryczne do sprawdzania zaworów rodziny BA.

Dobór zaworów antyskażeniowych

•  Klasyfikacja kategorii płynów, które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną

Wyciąg z normy PN-EN1717 (pkt. 5.2):

Kategoria 1 – Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka do celów konsumpcyjnych.

Kategoria 2 – Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia).

Kategoria 3 – Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych.*

Kategoria 4 – Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych* albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych.

Kategoria 5 – Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych.

*) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych LD50 = 200 mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC z 27 kwietnia 1993 r.

•  Rodzaj zespołu zabezpieczającego należy dobrać zależnie od kategorii potencjalnie cofającego się płynu, przed którym należy chronić układ wodociągowy

Istnieje bardzo wiele rodzin zespołów zabezpieczających. Armatura SOCLA, która stanowi najszerszą ofertę w tym zakresie na polskim rynku, jest tego najlepszym odzwierciedleniem. Jednak z praktycznego punktu widzenia można wyróżnić kilka podstawowych rodzin zaworów antyskażeniowych, za pomocą których możliwe jest zabezpieczenie skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

RodzinaZespół zabezpieczającyKategoria płynu
12345
AA Swobodna przerwa powietrzna + + + +
BA Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru + + + + -
CA Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru + + + - -
EA Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru + + - - -

Instalacja zaworów antyskażeniowych

• Miejsce montażu

Jako miejsce, w którym zawór antyskażeniowy powinien być obligatoryjnie zamontowany wskazuje się punkt początkowy wewnętrznej sieci wodociągowej, tj. punkt za zestawem wodomierza głównego od strony instalacji. Oddzielne zabezpieczenia powinny być zainstalowane:

– w punktach czerpalnych,

– na odgałęzieniach instalacji głównej zasilających: część produkcyjną i/lub usługową albo wyposażenie dodatkowe (np. zestaw kotłowy, instalację hydrantową, system zraszania ogrodowego, etc.).

Większość urządzeń podłączonych do punktów czerpalnych wyposażona jest we własne indywidualne systemy zabezpieczające. Znajdują się one w urządzeniach domowych (jak pralki, zmywarki, urządzenia sanitarne) oraz w nowoczesnych bateriach czerpalnych. W związku z powyższym zabezpieczanie punktów poboru wody dotyczy głównie zakładów przemysłowych i usługowych, gdzie zawór antyskażeniowy powinien być instalowany niezależnie (np. na przyłączu węża do spłukiwania posadzki).

Natomiast szczególną uwagę należy zwrócić na odgałęzienia instalacji głównej o specjalnym przeznaczeniu. Te muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, stosownie do sposobu wykorzystania danej instalacji. Oznacza to, że np. budynek jednorodzinny z częścią usługową (np. warsztat samochodowy) powinien mieć zainstalowany zawór antyskażeniowy na przyłączu głównym (rodzina EA) oraz niezależny zawór na odgałęzieniu instalacji do części usługowej (rodzina BA). Dodatkowe zabezpieczenie służy ochronie wody zarówno w sieci wodociągowej, jak i w instalacji domowej.

• Schematy instalacji zaworów antyskażeniowych

a. Przyłącze z zaworem rodziny EA b. Przyłącze z zaworem rodziny BA


Zespół zabezpieczający rodziny EA składa się kolejno z: zaworu odcinającego i zaworu antyskażeniowego EA.

Zespół zabezpieczający rodziny BA składa się kolejno z: zaworu odcinającego, niezależnego filtra, zaworu antyskażeniowego BA i drugiego zaworu odcinającego. Niezależnie należy zapewnić dopływ do kanalizacji dla płynu odprowadzanego przez zawór upustowy w zaworze BA.

• Poprawna instalacja – wymagania

• łatwy dostęp do urządzenia (kontrola, przeglądy, wymiany),

• zapewnienie odpływu do kanalizacji w przypadku urządzeń posiadających zawór upustowy,

• urządzenie NIE może być instalowane w miejscu narażonym na zalewanie,

• praca w środowisku powietrznym niezanieczyszczonym,

• warunki techniczne (instalacja w odpowiednim położeniu, zachowanie odcinków prostych, armatura towarzysząca).

Przykłady aplikacji zaworów antyskażeniowych

Norma klasyfikuje płyny, które mogą wtórnie zanieczyścić wodę wodociągową. Dobór rodzaju zespołu zabezpieczającego zależny jest właśnie od kategorii potencjalnie cofającego się płynu. Analiza najczęstszych przypadków zastosowań umożliwia określenie typowych aplikacji, tj. można zaproponować dobór urządzeń zabezpieczających w zależności od rodzaju obiektu i typu instalacji. Poniżej skupiono się jedynie na najczęściej spotykanych przyłączach.


• Dom jednorodzinny z wyposażeniem podstawowym
Przyłącze główne: rodzina EA

EA291NF, EA251, EA251CC (dla przyłączy kątowych), EA453
Uzasadnienie:
Przyjmuje się założenie, że wszystkie urządzenia domowe (jak pralka, zmywarka, urządzenia sanitarne) wyposażone są w odpowiednie indywidualne zabezpieczenia (np. przerwa powietrzna.Wówczas płyn, jaki może pojawić się w instalacji, jest co najwyżej kategorii 2.

• Dom jednorodzinny z dodatkowym wyposażeniem
Przyłącze główne: j.w. (rodzina EA)

Dodatkowa instalacja
dobór (XY) w zależności od kategorii płynu, np.:
– basen z systemem dezynfekcji: BABM, BA4760
– nadziemny system zraszania: CA2096
– instalacja p.poż.: EA291NF, EA453
Uzasadnienie:
W przypadku gdy dodatkowe wyposażenie nie posiada ochrony indywidualnej, musi ono zostać niezależnie zabezpieczone. Wymóg taki nakłada norma PN-EN806-2.

• Dom jednorodzinny z częścią usługowo-produkcyjną
Przyłącze główne: j.w. (rodzina EA)

Część usługowo-produkcyjna
dobór (XY) w zależności od kategorii płynu
- najczęściej oddzielona za pomocą zaworów rodziny BA, tj. BABM, BA4760
Uzasadnienie:
Każda instalacja dodatkowa musi zostać oddzielona od instalacji bytowej niezależnym zabezpieczeniem. Część usługowo- produkcyjną traktować należy jako niezależną instalację, wymagającą indywidualnej analizy pod kątem zagrożenia i niezbędnych zabezpieczeń. Wymóg taki nakłada norma PN-EN806-2.

• Instalacja p.poż
Przyłącze główne: j.w. (rodzina EA)

EA291NF, EA251, EA251CC (dla przyłączy kątowych), EA453
Uzasadnienie:
Zakładając, że instalacja p.poż jest okresowo płukana (zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w tym zakresie), woda w niej znajdująca się jest co najwyżej kategorii 2 – tj. podgrzana lub schłodzona. Każde odgałęzienie od instalacji wodociągowej do instalacji p.poż. musi posiadać niezależne zabezpieczenie.

• Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przyłącze główne: rodzina BA

BABM, BA4760
Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt korzystania z wody przez wielu użytkowników, znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia kontaktu z płynem o kategorii gorszej niż 2. Dodatkowo wysokie ciśnienie statyczne w instalacji wew. budynków wielokondygnacyjnych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu zwrotnego ciśnieniowego. Stosowanie zabezpieczeń rodziny BA w budynkach wielorodzinnych jest zalecane również przez COBRTI Instal.

• Obiekt usługowy i zakład przemysłowy
Przyłącze główne: rodzina BA

BABM, BA4760

Wewnętrzne instalacje technologiczne:
dobór (XY) w zależności od kategorii płynu
Uzasadnienie:
W instalacjach technologicznych niezwykle często pojawia się niebezpieczeństwo występowania płynów gorszych (wyższych) kategorii. Dodatkowo, często ciśnienie panujące w takich instalacjach jest podwyższane i/lub ulega chwilowym wahaniom. Należy również pamiętać o niezależnym zabezpieczeniu wewnętrznych instalacji wody pitnej, tak by wyeliminować ryzyko wewnętrznego skażenia w obrębie zakładu. W celu doboru właściwych zespołów zabezpieczających, należy przeprowadzić szczegółową analizę wykorzystania wody do celów technologicznych.

• Instalacja grzewcza
Przyłącze do napełniania zładu ciepłowniczego:
dobór (XY) w zależności od kategorii płynu
- jeśli płyn w zładzie nie posiada inhibi- torów: CA2096,
- jeśli płyn w zładzie posiada inhibitory: BABM, BA4760
Uzasadnienie:
Instalacja grzewcza, tak jak każda instalacja technologiczna, musi zostać poprzedzona odpowiednim zabezpieczeniem antyskażeniowym. W obrębie każdego obiektu, traktowana jest ona jako instalacja wewnętrzna, wobec czego należy stosować niezależne zabezpieczenie (wymóg taki nakłada norma PN-EN806-2). Punkt zabezpieczenia usytuowany powinien być na przewodzie doprowadzającym wodę do instalacji grzewczej. Potencjalnie cofający się płyn sklasyfikowano w kategorii 3 (jeśli nie ma inhibitorów korozji) lub kategorii 4 (gdy zawiera inhibitory)

Podstawowe typy zaworów antyskażeniowych w ofercie SOCLA

ZdjęcieTypSymbolKlasyfikacja
wg PN-EN 1717
DN
(przyłącza)
Numer katalogowyDługość zabudowy
[mm]
Masa
[kg]
BABM - gwint zewnętrzny BA BA - izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru ½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
149B70000
149B70001
149B70002
149B70003
149B70004
149B70005
201
201
252
252
336
336
1,2
2,2
2,7
2,7
6,5
6,5
BA4760 - kołnierzowy BA jak wyżej 65
80
100
150
200
250
149B3486
149B3097
149B3098
149B3400
149B3401
149B3402
356
440
530
630
763
763
25,0
29,5
58,0
84,0
141,0
151,0
CA2096 - gwint wewnętrzny CA CA - izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru ½"
¾"
149B2885
149B2886
105
105
0,6
0,6
EA251 - gwint zewnętrzny i półśrubunek EA EA - zawór zwrotny, antyskażeniowy z możliwością nadzoru ¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
149B2111
149B2112
149B2113
149B2114
149B2115
78
81
89
99
105
0,2
0,3
0,4
0,6
0,9
EA291NF - gwint wewnętrzny EA jak wyżej ½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
2 ½"
149B2220
149B2212
149B2222
149B2213
149B2214
149B2215
149B2216
65
75
90
110
120
150
150
0,2
0,3
0,3
0,6
0,8
1,4
2,0
EA251CC - gwint zewnętrzny i półśrubunek EA jak wyżej ¾"
1"
149B3050
149B3051
30/62
51/67
0,2
0,3
EA453 - kołnierzowy EA jak wyżej 40/50
65
80
100
150
200
250
149B3831
149B3832
149B3833
149B3834
149B3836
149B3837
149B3838
200
240
260
300
400
500
600
8,0
12,0
19,0
21,0
42,0
65,0
94,0
HA216 - gwintowany HA HA - izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża ¾"
1 ¼"
149B2161
149B2310
41
61
0,1
0,6
HD206 - gwintowany HD HD - przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze węża ½"
¾"
149B2179 36 0,1

Zawory antyskażeniowe są stosowane w krajach Unii Europejskiej od wielu lat. Biorąc pod uwagę światowych producentów, francuska firma SOCLA dysponuje najszerszym programem produkcji zespołów zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. Swoje bogate doświadczenia przenosimy również na grunt Polski. Oprócz produkcji, wciąż angażujemy się w pomoc w projektowaniu, doborze i eksploatacji tych urządzeń. Dbałość o ochronę zdrowia konsumentów wody jest wpisana w misję firmy, a najlepiej odzwierciedla to nasze hasło:„SOCLA – Przepływ pod kontrolą”.

Budowa i zasada działania podstawowych typów zaworów antyskażeniowych


• Izolatory przepływów zwrotnych rodziny BA – na przykładzie typu BABM

Normalna praca zaworu Zatrzymanie przepływu Przepływ zwrotny Wzrost ciśnienia na odpływie zaworu
Przepływ > 0
Obydwa zawory zwrotne są otwarte. Różnica ciśnień pomiędzy strefą wlotową i komorą pośrednią utrzymuje zawór upustowy w stanie zamkniętym.
Przepływ = 0
Oba zawory zwrotne są zamknięte. Różnica ciśnień pomiędzy strefą wlotową i komorą pośrednią utrzymuje zawór upustowy w stanie zamkniętym.
Spadek ciśnienia na dopływie
Obydwa zawory zwrotne są zamknięte. Zawór upustowy otwiera się (w wyniku spadku ciśnienia wlotowego działającego na zawór upustowy od dołu), następuje opróżnienie komory pośredniej i stwo- rzenie przerwy powietrznej pomiędzy dopływem i odpływem.
  • Obydwa zawory zwrotne są zamknięte. Jeżeli wylotowy zawór zwrotny jest szczelny, to wzrost ciśnienia na odpływie nie powoduje cofania się płynu.
  • Jeżeli zawór wylotowy jest nieszczelny, ciśnienie w komorze pośredniej wzrasta. Brak wystarczającej różnicy ciśnień pomiędzy strefą wlotową i komorą pośrednią powoduje otwarcie zaworu upustowego
Kontrola poprawności działania:
Sprawdzenie poprawności działania izolatorów przepływów zwrotnych rodziny BA wymaga wiedzy produktowej oraz specjalnego urządzenia manometrycznego. Kontrolę zaworów tej rodziny przeprowadza przeszkolony w tym zakresie specjalista wskazany przez producenta urządzenia.

• Zawory zwrotne antyskażeniowe rodziny EA – na przykładzie typu EA251

Zasada działania zaworów antyskażeniowych rodziny EA jest analogiczna do działania grzybkowego zaworu zwrotnego.
Przed tą grupą stawiane są jednak niezwykle surowe wymagania dot. zastosowanych materiałów, konstrukcji i niezawodności działania. Oto tylko niektóre z nich to:
– szczelność: zawór musi być całkowicie szczelny przy ciśnieniu zwrotnym od 3 cm sł. wody do wartości równej ciśnieniu nominalnemu,
- niezawodność: zawory poddawane są próbie 80 000 cykli 15-sto sekundowych (otwórz/zamknij), przy temperaturze wody 65°C i ciśnieniu 10 bar; dodatkowo za- wór pracuje wcześniej godzinę z wodą o temperaturze 90°C.
Kontrola poprawności działania:
Do kontroli szczelności zaworu zwrotnego w trakcie eksploatacji służy otwór kontrolny A (po stronie dopływu).
Po zamknięciu zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym i spuszczeniu (przez otwór A) wody z odcinka między zaworem odcinającym a zwrotnym nie powinno być już żadnego dalszego wycieku.
Otwór spustowy B to dodatkowy otwór służący np. do opróżniania instalacji za zaworem zwrotnym, podłączenia manometru, czy poboru próbek wody z instalacji wewnętrznej. Otwór ten nie jest obligatoryjnie wymagany przez normę produktową, jednak w zaworach SOCLA jest on standardowym udogodnieniem dla użytkowników.